Kosgeb Destek Programları

Kosgeb Destek Programları

1. KOBİ TEKNOYATIRIM – KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı

KOSGEB’in KOBİ’ler için hazırlamış olduğu “KOBİ TEKNOYATIRIM – KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı” kapsamında Ar-Ge ve yenilik sonucu ortaya çıkan ürünlerin ticarileştirilmesi amacına yer verilir. Ar-ge yapan ve katma değer sağlayacak ürünler ortaya koyan KOBİ’lerin, planladıkları yatırımları yapmaları için gerekli teçhizatlar KOSGEB, tarafından bu program ile sunulmaktadır. Bu doğrultuda teknoloji odaklı üretilecek yeni bir ürün, hem ülkemizin hem de işletmelerin kâr etmesini sağlayacaktır. 

Destek Türü
Genel

Destek Üst Limiti

6.000.000 TL

Projenin Süresi

36 Ay

Destek Oranı %60
Geri Ödemeli %70 | Ödemesiz %30

Programa Başvuru Koşulları Nelerdir?

 • En çok 5 yıl önce Ar-Ge projesini tamamladığını gösteren;
 • KOSGEB ve diğer kamu kurum kuruluşlar tarafından desteklenen ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
 • Patent belgesi ile koruma altına alınan,
 • Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan,
 • Teknolojik ürün deneyim belgesi olan prototip çalışması tamamlanmış ürün için yapılması esastır.
 • Üretilecek ürünün;
 • Orta yüksek ve ileri teknoloji alanında yer alması,
 • Üretilecek ürünün cari işlemler hesabına katkı sağlaması,
 • Yatırım proje bütçesinin 10.000 TL’yi geçmemesi,
 • Başvuru sahibi işletmenin paydaş ile başvuruda bulunması gerekmektedir.

Destek Üst Limitleri

 • Düşük ve orta düşük teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli 700.000 TL ve geri ödemesiz 300.000 TL olmak üzere toplam 1.000.000 TL’dir.
 • Orta yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli 3.500.000 TL ve geri ödemesiz 1.500.000 TL olmak üzere toplam 5.000.000 TL’dir.

Desteklenen Giderler

 • Makine-teçhizat desteği
 • Üretim hattı tasarım giderleri desteği
 • Yazılım giderleri desteği
 • Personel gideri desteği
 • Eğitim ve danışmanlık desteği
 • Tanıtım ve pazarlama giderleri desteği

Programın Destek Oranı?

Bu destek programı kapsamında uygulanacak destek oranı % 60 olup; destek tutarının %70’i geri ödemeli ve %30’u geri ödemesiz olarak verilir.

Bizim Katkılarımız

 • Sunulan projenin program şartlarına uygunluğunun tespit edilmesi,
 • Kuruma projenin detayları sunulmadan önce; projenin ekonomik etkisi, teknik yeterlilik, faaliyet – zaman planlaması, bütçe maliyet etkinliği ve projenin sürdürebilirliği kıstaslarının değerlendirilmesi,
 • Projenin, kurumun istediği kıstasları taşımasına yardımcı olunması ya da katkı sağlanması,
 • Başvuru dosyasının hazırlanması,
 • Proje süresinin bitimine kadar, projenin takibinin sağlanması

2. KOSGEB Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı

Fark yaratmak yenileşmeyle, yenileşmek ar-ge ile olur.

Günümüzde çığ gibi büyüyen ürün ve hizmet gruplarının varlığı, işletmelerin bu karmaşadan kendilerini ayrıştırabilmeleri için fark yaratacak adımlar atmalarını gerektirmektedir.  Bu kapsamda işletmelerin katma değer sağlayacak yeni bir ürün üretiyor olması ya da mevcuttaki ürünlerini iyileştirmek adına çalışmalar yapması rekabet avantajı sağlayacaktır. Üstelik ürün ya da hizmet gruplarının güncel teknolojiye bağlı kalınarak iyileştirilmesi tüketicilerin gözünde işletmenin imajınızı yükseltecektir. Yeni ürün, sistem, süreç ve hizmetler oluşturmanın sağlanması ancak ar-ge ya da inovasyon ile olur.

Ar-Ge kelimesinin sözlük anlamıyla örtüşen ve ARGE’yi tanımlayan kelime ‘Yeni’dir. Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip girişimcilerin yeni ürün, süreç ve hizmet üretmeleri ARGE’dir. Ar-genin oluşumu, tamamen tüketicisinin sorunlarını ya da gereksinimlerini iyi tanımlayarak bu nokta da gerekirse araştırmalar yapılmasıyla mümkündür.

Ülkemizde mikro işletme olarak adlandırılan KOBİ’lerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak yaptığı çalışmaları destekleyen ve finansal desteklerde bulunan en yaygın kurum KOSGEB’dir. KOSGEB sunduğu “Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı” ile KOBİ’lerin yeni ürün ve hizmet üretmesini; bunların ticarileştirilmesini sağlayan projeleri desteklemektedir.

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı içerisinde sunulan; Ürün geliştirme (Ür-Ge) faaliyetleri ile değişen pazar taleplerine ve teknolojik gelişmelere uyum sağlamaları amacıyla, KOBİ’ler tarafından orijinal, iyileştirilmiş veya değiştirilmiş yeni ürünlerin üretilmesinin sağlanmasıdır.

Destek Türü
Genel

Destek Oranı %75

(N.Personel %100)

Projenin Süresi

8-24 Ay

Hangi Giderler Ne Kadar Destekleniyor?

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği: 150.000 TL ( %75)

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli): 300.000 TL (%75)

Nitelikli Personel Giderleri Desteği: 200.000 TL (%100)

Sınai Mülkiyet Hakları Giderleri Desteği: 100.000 TL (%75)

Test, Analiz ve Belgelendirme Giderleri Desteği: 100.000 TL (%75)

Diğer Giderler Desteği: 50.000TL

– Proje Danışmanlık Desteği: 20.000 TL (%75)

– Eğitim Desteği: 20.000 TL (%75)

– Proje Tanıtım Desteği: 10.000 TL (%75)

– Yurtiçi ve Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği: 20.000 TL (%75)

– İşletme Kuruluş Desteği: Destek oranı uygulanmaz.

  • 5000 (gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan)
  • 10000 (sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan)
Kimler Başvurabilir?

Araştırma-geliştirme, inovasyon ve ürün geliştirme konularında projesi olan KOBİ statüsündeki işletmeler ya da girişimciler yararlanabilir.

Programın Destek Oranı?

Personel Gideri Desteğinde destek oranı %100, diğer desteklerde ise %75’dir.

Destek Süresi?

Programın destek süresi, en az 8, en fazla 24 aydır.

Bizim Katkılarımız

 • Ar-geye konu ürünün ön araştırılmasının yapılması,
 • Program kapsamında ar-ge uygunluğunun incelenmesi,
 • Proje fikirlerinin değerlendirilmesi ve eksik yerlerin geliştirilmesi
 • Proje planının oluşturulması,
 • Proje bilgi dokümanın yazılması,
 • Proje başvuru dosyasının hazırlanması,
 • Programa başvurusunun yapılması,
 • Proje başvuru sürecinin takip edilmesi,
 • Kurul görüşmelerine sunum hazırlanması,